יום ש', יז’ בתמוז תשע”ט
דף הבית דבר המנהל פרסים יצירת קשר
המתן. בטעינה...

תפקיד ראש אולפנה1. ראש האולפנה אחראי הן כלפי חוץ והן כלפי פנים לכל שטחי הפעולה של המעון והפעלתם התקינה.2. ראש האולפנה יתווה את הקו החינוכי והטיפולי של המעון בתאום עם גורמים אחרים האחראים כגון צוות הנהלה ,עמותה, פקוח ובשיתוף מלא עם צוות עובדיו.3. ראש האולפנה ידריך את עובדי המעון ויפקח על עבודתם הן באופן ישיר והן באמצעות המרכזים (מרכז אדמיניסטרטיבי, יועצת, ראש צוות טיפולי, סגנית מנהלתבית הספר, מנהל פנימייה ועוד).4. ראש האולפנה ינחה את המרכזים במילוי תפקידים ויתאם ביניהם, יקבע את גבולות אחריות, ובו בזמן יטפח עבודת צוות.5. ראש האולפנה יהיה גורם פעיל בקביעת דרכי קבלתם וקליטתם של החניכים, וימלא תפקיד מרכזי בתכנון סיום שהותם.6. ראש האולפנה אחראי לשלומם הגופני, הנפשי ולהתפתחותם ושיקומם של התלמידות.7. ראש האולפנה אחראי לקביעת התכנית החינוכית והטיפולית של המעון תוך שיתוף פעולה עם פיקוח משרד החינוך ורווחה.8. ראש האולפנה אחראי לקבלת עובדים מתאימים ולפיטוריהם, בהתאם לצורך.9. ראש האולפנה יהיה אחראי לקידומם המקצועי של העובדים ולהכשרתם ולדאגה לתנאי עבודתם.10. ראש האולפנה יהיה אחראי להחזקה התקינה של מבני המעון וציודם.11. ראש האולפנה יהיה אחראי להכנת תקציב המעון ולביצועו כיאות ולהגשת מאזנו.12. ראש האולפנה יהיה אחראי לרמה נאותה של שירותיי המעון.13. ראש האולפנה יהיה אחראי לדיווח שוטף ולמסירת כל מידע שיידרש להבטחת פיקוחוראש האולפנה יהיה כפוף בעבודתו לעמותת האולפנה הגדרת תפקיד מנהל אדמיניסטרטיביאחריות על ניהול תקציבה הכולל של האולפנא1. הכרות אחריות ועמידה בחוקי משרדי הממשלה השונים, לעניין ניהול כספים תקין.2. אחריות גיוס כספים – משרדי ממשלה, תורמים.3. הכרות אחריות ועמידה בחוקי ניהול עמותות.4. השתתפות בישיבות ופגישות ע"פ הצורך ( בנקים, משרדי ממשלה, תורמים מועצה מקומית הנהלה, שוטפות ).פיתוח תיקון ורכישת ציוד אולפנא1. אחריות רכבים.2. אחריות כוללת אישור תקציבים והוצאות שונות בכל תחומי האולפנה.3. אישור גיוס עובדים זמניים וקבועים ,וקביעת שכר על פועלם.4. אישור תקציבי לתוכניות לימוד וחברתיות בי"ס פנימייה.5. אחריות תקינות מבנים והפעלתם השוטפת לעניין מבנים ציוד וניקיון.6. פיתוח והרחבת מבני האולפנא.7. אחריות הקצאת תקנים ושעות עובדים קבועים וזמניים באולפנה.8. קניין האולפנא ואחריות על הזמנת ציוד ורכישות שונות.הדרכה ופיקוח עובדים1. גנן, מזכירות, איש תחזוקה. שומרים.2. אחריות והדרכת עובדי מטבח.3. השתתפות בדיונים ופורומים בהתאם לצורך / ישיבות רכזים, ועדת פרויקט ). הגדרת תפקיד מחנכת אולפנת דולבתפקיד המחנכת בחינוך המיוחדעל המחנכת לערוך מיפוי בתחילת שנה לכל הנערות בקריאה והבנת הנקרא. נערה הנקלטת במהלך השנה גם לגביה חלה אותה חובה.ניתן להתייעץ עם המורה להוראה מתקנת לגבי הכלים שנכונים לנערה, אך האחריות על תהליך הלמידה של המחנכת בלבד.בסוף שנה, אם המחנכת ממשיכה ללוות את הנערה גם בשנה הבאה והיא יודעת היכן הנערה אוחזת מבחינת קריאה, כתיבה והבנת הנקרא, אין צורך במבדק נוסף.שיעורים פרטניים ניתן לשבץ גם עם כוח עזר מחוץ לכיתה כגון בנות שרות.על המחנכת למלא תלאו"ת עד לחודש דצמבר (לפי מתי"א אוקטובר לא רלוונטי לגבינו, המורות צריכות להכיר את הנערות בצורה משמעותית יותר) ולהגיש אותם למנהל. עם העתק ליועצת.על המחנכת לבנות תוכנית לימודים (תל"כ) בתחילת שנה לכל מקצועות הלימוד וכן למקד מטרות פרטניות לכל תלמידה באותו שיעור. את התל"כ יש להגיש לסגנית המנהל.על המחנכת להעביר את המטרות האישיות לכל בת אשר נקבעו בתל"א ,לכל המורים המקצועיים.על המחנכת לבנות תוכנית התנהגותית לכיתה וכן תוכנית התנהגותית פרטנית לאחת הבנות שנבחרה ע"י המחנכת והמדריכה התנהגותית.על המחנכת למלא הערכה מעצבת באמצע שנה וכן בסוף שנה בתל"אותעל המחנכת לקבל הדרכה ממדריכות מתי"א ולמלא אחר הדרישות כמו כן חלה מחויבות להגיע להשתלמויות מחוזיות .על המחנכת מוטלת האחריות לתאם מפגשים עם מדריכות מתי"א, וכן להודיע על כל שינוי באופן ישיר עם המדריכה.קשר מורה חנ"מ למורה משלימה-בימי הערכות יערך מפגש יועצת מחנכת וסייעת שמטרתו העברת החומרים על הבנות ודיון על הרכב הכיתה.-על המחנכת להעביר את התל"אות למורה המשלימה ולמקד אותה במטרות השנתיות הן מבחינה רגשית והן מבחינה לימודית לגבי הבנות בכיתה.- על הסייעת לעדכן באופן שוטף על הנעשה בכיתה.-כל מחנכת אחראית לבנות מערכת שעות לסייעת בשיתופה המלא, כך שהסייעת תוכל לעבוד באופן פרטני ורציף עם מספר בנות מהכיתה. יש לציין שמחנכת הכיתה היא האחראית על תהליך הלמידה של הבת וכן על התקדמותה בלימודים. דוגמא- בת שרוכשת את הקריאה כעת, על המחנכת לערוך מבדקים תקופתיים שמטרתם לבדוק את התקדמותה של הבת וכן את קשייה.- יש להעביר את מערכת השעות של המורה המשלימה למנהל, לסגנית וליועצתעל הסייעת למלא דו"ח מעקב שיעוריים פרטניים ובסוף החודש להעביר למחנכת.העתקים לסגנית וליועצת. תפקיד מנהל משפחתוניםאחראי על יצירת אווירה חינוכית חיובית, תכנים רוחניים חינוכיים וחברתיים במסגרת הפנימייה.1. אחריות כוללת ניהול פנימייה (תלמידות , צוות, מבנים)2. היכרות ועמידה בנוהלי משרד הרווחה.3. אחראי על מערך החוגים4. חובת עדכון צוותים על נוכחות בנות,ועדות משמעת 5. טיפול באירועים חריגים.6. ניהול וועדת משמעת פנימייתי.7. השתתפות בדיונים ופורמים בהתאם לצורך . (ישיבות, רכזי תחומים, הורים, כיתה, ישיבות צוות , פנימייה ).8. אחריות ביטחון ובטיחות שלא בזמן קיום הלימודים .9. אחראי על שחרור הבנות .10. אחראי על משפחות מארחות11. מנהל הפנימייה הוא ראש צוות המדריכים בפנימייה, ריכוז ההדרכה יושתת על עבודת צוות עם המדריכות הרכזות אם הבית ועם שאר עובדי המעון.12. מנהל הפנימייה יארגן את עבודת צוות המדריכים ויהיה אחראי על ביצועה.13. מרכז ההדרכה ישב ראש בישיבות צוות המדריכים בפנימייה (מטפלות ומדריכים) לעתים מזומנות, לפחות פעם בשבועיים נוסף לכך יזמן מדי פעם ישיבות של צוותי הקבוצות לדיון בבעיות כל קבוצה בנפרד.14. מנהל הפנימייה יחתור לעבודת צוות תקינה של הרכזותהמדריכות.15. מנהל הפנימייה ישתף פעולה עם מנהל בית הספר עם אם הבית, עם העובדים הסוציאליים, ואחראים אחרים על מנת להבטיח תאום מלא בעבודה החינוכית והארגונית של הפנימייה.16. מנהל הפנימייה ייתן הנחיות לשם תכנון פעולות ההדרכה ואחראי לביצוען. תכנון זה יעשה לכל קבוצה בנפרד ויתואם בין הקבוצות.17. מנהל הפנימייה יעקוב אחרי ביצוע תוכניות ההדרכה על ידי ביקורים בפעולות, על ידי מגע קבוע עם המדריכים ועל ידי תביעות לצוות. הגדרת התפקיד רכזת חברתית:תפקיד הרכזת החברתית לסייע לצוות החינוכי בכדי שיוכל ביתר הצלחה, לעזור להגשים את מטרת האולפנה באמצעות חוויות חברתיות חיוביות וחינוכיות.אישיותה וכושרה של הרכזת החברתית יטביעו את חותמם על סגנון החיים באולפנה. 1. ארגון פעילויות שוטפות אולפנה: בי"ס ובפנימייה בתכנון שנתי. ריכוז חברתי – בניית תוכנית שנתית לאולפנה שתכלול את תוכנית חברתית בית ספרית, תוכנית בלתי פורמלית פנימייה ותוכניות משותפות. בית ספר ופנימייה: סיורים, טיול שנתי, טקסים, פעילות, פעילות שבת, יציאות דו שבועיות, הרצאות... משפחתונים- בניית מח"מ לפעילות שוטפת כולל שבתות. כל הפעילות שבועית סיוע לפעילות חודש אדר ולסיום שנת הלימודים, קייטנת פסח, ומחנה קיץ חופש גדול.א. תפקיד הרכזת הינו ניהולי ומטרתו הפעלת הצוותים בהתאם לתכנון השנתי.תקשורת, פרסום לכלל הצוותים, לישוב, הורים ולצוות(פנימייה ובית ספר בהתאם לצורך).ב. ליווי האירוע .ג. תמיכה וסיוע בחשיבה ובארגון המשימה.ד. עריכת משוב בתום אירועים רלוונטים. (צוות, תלמידות..)ה. הקמה והפעלה של מח"מ – חדר עם הפעלות מתחומים שונים כגון: חגים, אירועים, הפעלות חווייתיות, לצורך כך יינתן לרכזת ציוד מתאים הכולל: אביזרי מחשוב וציוד מתכלה.ו. ליווי סיוע והובלת תוכניות עבודה חודשיות/שנתית בקבוצות באולפנה- פנימייה ובית הספר.ז. ארגון קייטנה, מחנה קיץ לתלמידות האולפנה.ח. מדריכות – קיום מפגש שבועי במרכז החינוכי לצורך בניית פעילויות שבועיות לבנות בתיאום עם רכזת בנות שרות לאומי.ט. הדרכת בנות השרות- קיום מפגש שבועי שמטרתו תמיכה ואחזקה- כתובת לסוגיות חינוכיות, שיחות אישיות.מנהל והחניך1. ל הפנימייה יקבל מידע שוטף על החניכים שהתעוררו אצלם בעיות מיוחדות, הוא יהיה שותף פעיל בכל הכרעה על חניכים אלה.2. מנהל הפנימייה ישמש כאינסטנציה שניה (אחר הרכז) במקרים של הפרות משמעת.3. מנהל הפנימייה יהיה אחראי על שמירת הקשר בין ההורים לבין צוות מחנכי הפנימייה מתוך תאום מלא עם מחנכי הכיתות ומנהל בית הספר.4. מנהל הפנימייה ישא באחריות (נוסף לצוות מחנכי הקבוצה) לחניכים שאין להם קשר עם הוריהם או יתומים, הוא ידאג למתן תנאים מיוחדים לחניכים אלה ויעקוב אחרי התפתחותם.5. מנהל הפנימייה ישתתף בקבלת חניכים לפנימייה ועם סיום תקופת שהותם בפנימייה יסייע וייעץ בכל הקשור לעתידם.6. נוסף לראש האולפנה יהיה המנהל כתובת מרכזית בענייני הפנימייה עבור כל גורמי חוץ הקשורים בה.7. מנהל פנימייה ייזום תוכניות ומפעלים מרכזיים בפנימייה, חלקם יהיו קבועים כגון, עיתון, חלקם יהיו קשורים למאורעות במועדים ובעונות השנה כגון חגים, טיולים מסיבות וכו'.8. מנהל פנימייה ידאג להקמת מוסדות ניהול עצמי של הנוער בפנימייה בהתאם למדיניותה עליו מוטלת האחריות להבטחת פעילות תקינה של מוסדות אלה.תפקיד אם הבית המרכזיתאישיותה וכושרה של אם הבית יטביעו את חותמם על סגנון החיים באולפנה,ועל ההופעה החיצונית של התלמידות.1. אם הבית תהיה אחראית לתכנון ולארגון עבודתן של המדריכות, הדבר כולל הדרכה דו שבועית, שחרור בנות שרות, תורנויות בנות שרות, הצטיידות דרות שרות.2. שותפה בכירה בישיבות הנהלה שבועיות.3. פיקוח על ביצוע עבודתן של בנות השרות הלאומי.4. אם הבית תעבוד מול גורמי המנהלה על ענפי השירותים בפנימייה כגון: תזונה ומטבח, ציוד כללי, ביגוד, מחסן, חדרי מגורים של החניכות.5. היא אחראית לסדרי ניקיון בפנימייה, במבנים הציבוריים ובחצר, למעט מבנה בית הספר.6. אם הבית תשתתף בישיבות בנוגע לקבלת צוות משפחתונים ולעיתים אף בקבלת תלמידות למסגרת.7. אם הבית תשתתף דרך קבע בישיבות פידבקים שבועיות בהתאם לחלוקת האחריות.8. היא תדאג להדרכת החניכות בענפי השירותים השונים במשפחתונים (ארוחות, מקלחות, צחצוח שניים, בריאות ועוד...).9. היא מופקדת על שמירת הצד האסתטי של המשפחתונים.10. אם הבית שותפה מלאה בהכנת אירועים מרכזיים של הפנימייה (מסיבות, טיולים, חגיגות, פעילות חברתית).11. היא תעבוד בתאום מלא עם יתר העובדים החינוכיים בכל הקשור לתחום עבודתם.12. אם הבית משתתפת באופן קבוע בישיבות פורום שבועיות ימי העצמה ועוד..13. אם הבית תשמש כממלאת מקום מנהל משפחתונים בהעדרו.14. אם הבית תגיע לישיבות להם תוזמן בהתאם לנושאי הישיבה בתיאום עם מנהל המשפחתונים.15. אם הבית תשמש כדמות סמכותית משמעתית ואף תנהל ועדות משמעת בנושאים כגון: תורנויות, צניעות, בעיות משמעת אל מול מדריכות... כפיפות:אם הבית המרכזית כפופה למנהל המשפחתונים.תפקיד מנהלת משפחתוןצוות ההדרכה בקבוצה חינוכית כולל אם בית/רכזת ומדריכה, שיתוף פעולה מלא בין שניהם, בענייני הפרט והקבוצה, הוא תנאי להצלחת העבודה.הרכז ישמש כתובת מרכזית לכל חניכיו.תפקיד הרכזת והקבוצה1. אי לביצוע פעילות שכבתית בשיתוף פעולה עם הנוגעים בדבר.2. מלווה את צוות מדריכות השכבה בעבודתו ואחראי לתאום בין צוות השכבה וחניכיה לבין גורמים אחרים בפנימייה.3. אחראי לטיפול בבעיות שבין החניכים. הוא שותף לתהליך שילוב החניך החדש ולקליטתו בקבוצה.4. עוקב אחר התקדמותו האישית של החניך ואחר השתלבותו בחיי הפנימייה.5. אחראי לקשר של הצוות עם בית ההורים ולעדכונם בכל הנוגע לחניך.6. נושא באחריות מיוחדת לחניכים שהורים בחו"ל, לחניכים יתומים ולחניכים אשר מסיבות משפחתיות לא יכולים לנסוע לביתם בחופשות.7. מקיים קשר שוטף עם הצוות הטיפולי של הפנימייה.8. הרכז יחתור ליצירת אווירה חינוכית מתאימה להרגשת בית בקבוצתו (יחד עםמדריכה).9. הרכז יטפל משמעית חברתית וישאף ליצירת יחסי חברה תקינים בקבוצתו.10. הרכז אחראי בדרך קבע לצורה הנאה והמסודרת של המועדון, מגורי הקבוצה וסביבתם.11. הרכז ישמור על סדר יומה של הקבוצה, השכמה, השכבה, לימודים פעילויות נופש וכו'.12. על הרכז לדאוג לסידור יום החניך והתכנית הקבוצתית.13. הרכז ידאג להכנת השיעורים של חניכיו ויסייע להם בכך.14. רכז ידאג לפעילויות תרבות וספורט בקבוצתו ולהפעלת חוגים מתאימים, אם החוגים הם בין קבוצתיים, ידאג להשתתפות חניכיו בחוגים אלה.15. הרכז יקיים פעולות עיוניות על פי תכנית שתיקבע בתאום עם מנהל הפנימייה/ אם הבית .16. הרכז ידאג לקיום תוכניות מתאימות בערבי שבת, בשבתות, במועדים ובחופשות, לפי הנחיות הממונה או בתאום אתו.17. הרכז יטפח עצמאות החברה על ידי בחירת וועדות ועידוד פעולותיה.18. הרכז אחראי לטיפוח ערכי החברה: הוא יחתור לגיבוש חברתי סביב משימות מפעלים, פעולות התנדבות וכו', הוא ישים לב במיוחד לטפוח פעולות בצוותות, יחד עם זאת יעמוד על שמירת זכויות הפרט בקבוצה.הרכזת והחניכה1. טיפוח אצל חניכיו תכונות חיוביות כגון: דייקנות, סדר, חריצות, יושר וכו', נוהגים של התנהגות בצבור ונימוסים.2. הרכז מקבל על עצמו את הדאגה לבריאותו, לבטיחותו ולהופעתו החיצונית של חניכו (יחד עם המדריכה).3. הרכז יעקוב אחרי התקדמותם בלימודים של כל חניכיו וידאג להגשת עזרה למתקשים.4. הרכז יעודד את חניכיו לנצל את שעותיהם הפנויות למנוחה, או בעיסוקים חיוביים, וידאג לתנאים מתאימים לכך.5. על הרכז מוטלת אחריות מיוחדת לטפול בחניך הדורש תשומת לב מיוחדת ועזרה מוגברת.6. על הרכז לעודד את חניכו בקשריו עם משפחתו, אף הוא יקיים קשר אתה, לפחות בעת ביקור המשפחה במוסד.7. שמירת קשר הדור עם מחנך הכיתה, והורי החניכים חשובה להצלחת עבודתו החינוכית של המדריך.8. מנהלת המשפחתון כפופה למנהל הפנימייה.הגדרת תפקיד המדריכהעל המדריכה לשמור על גבולות ברורים בין תפקידה לתפקידים הנוספים בצוותה(רכזת, עובדת סוציאלית) על כן עליה להימנע משיחות "רגישות" עם חניכותיה הקשורות לפן הטיפולי(אובדנות, תחום מיני, סמים, אלכוהול- עליהם חלה חובת דיווח לרכזת ) וכן להימנע מלהיכנס לנושא בעיות המשמעת המוגדרים בתחום הרכזות ו/או הצוות הניהולי באופן ישיר מולה נערה. (סילוק והשעיה, טלפונים הורים, ליווי הסעות חזרה לאולפנה, מכתבים הורים, ליווי לפגישות "רגישות", פתיחת חדרים אחה"צ ,חלוקת כספים לנסיעה הביתה, הדרכת לילה וכו'..)1. המדריכות תקבלנה יעוץ יומי באמצעות מנהלת משפחתון בנוסף תקבל הדרכה שבועית בפורום מורחב ובקבוצה בהנחיית עובדת סוציאלית.2. מטרת ההדרכה : העצמת המדריכות וטיפול בבעיות שוטפות.המדריכה והקבוצה1. המדריכה תחתור ליצירת אוירה חינוכית רוחנית מתאימה ולהרגשת בית בקבוצתה.2. המדריכה תטפח משמעת חברתית ויחסי חברה תקינים בקבוצתה.3. המדריכה אחראית בדרך קבע לצורה הנאה והמסודרת של חדרי הבנות בקבוצה ולסביבתם תוך דאגה לביצוע התורניות המוטלות על הבנות.(מצורף הגדרת תפקיד מדריכה תורנית)4. המדריכה תשמור על סדר יומה של הקבוצה, השכמה, תפילה, השכבה,חוגים, שעה אישית, הגעה ללימודים ולפעילות ותדווח, ע"פ הנהלים שנקבעו, על כל חריגה בתחום זה לרכזת.5. המדריכה תדאג להכנת השיעורים של חניכותיה ותסייע להן בכך בהתאם לצורך .6. המדריכה תדאג לפעילויות תרבות בקבוצתה בסיוע הרכזת ולהשתתפות חניכותיה בפעילויות.7. המדריכה תקיים פעולות עיוניות וחברתיות על פי התוכנית החודשית שתקבע, בתאום עם הרכזת.8. המדריכה תדאג לקיום תוכניות מתאימות בערבי שבת ובשבתות, לפי הנחיות הרכזת.9. המדריכה תטפח עצמאות בקרב החניכות בקבוצה.10. המדריכה מסייעת לרכזת לטיפוח ערכי החברה: היא תחתור לגיבוש חברתי סביב משימות ופעולות התנדבות וכו' ויחד עם זאת תעמוד על שמירת זכויות הפרט בקבוצתה.המדריכה והחניכה היחידה1. המדריכה תטפח אצל חניכותיה תכונות חיוביות כגון: דייקנות, סדר, חריצות, יושר וכו'... נוהגים של התנהגות בציבור ונימוסים ,כבוד לעצמה ולזולת ולרכוש.2. המדריכה מקבלת על עצמה את הדאגה להופעתן החיצונית של חניכותיה בשיתוף ובהנחיית הרכזת. המדריכה תוודא שהבנות יצאו בלבוש הולם לבית הספר.3. המדריכה תעודד את חניכותיה לנצל את שעותיהן הפנויות למנוחה ולעיסוקים חיוביים.4. על המדריכה מוטלת אחריות מיוחדת לטיפול בחניכות הדורשות תשומת לב5. מיוחדת ועזרה מוגברת, ולדווח לגורמים המתאימים(רכזת) על חריגות6. והתנהגויות הדורשות התערבות של גורמים נוספים.7. למדריכה חלק פעיל וחשוב בצוות הכיתתי: שמירת קשר הדוק עם מחנכת הכיתה ועם העוסי"ת הכיתתית באמצעות הפורום הקבוצתי, חשובה להצלחת עבודתה החינוכית של המדריכה ושל הצוות. המדריכה תשתתף בפידבק השבועי ובפעילות חברתית נוספת שיזום צוות זה.8. המדריכה תשתתף באופן קבע בישיבות הדרכה וכן ישיבות נוספות שיקבעו בצוות.9. המוסד ימנה איש קשר עם בנות השרות בעל סמכויות ,למתן מענה על קשיים אישיים של בנות השרות במוסד ,שיהיה בעל יכולת להדרכת הבנות והשתלבותן במוסד.10. רכז האגודה אחראי על הפעלת הבנות בהתאם לתקנות לתנאי עבודה נאותים ולזכויות הבנות. תפקיד מרכז מרכזייה חינוכית1. מנחה באורח שוטף ושיטתי את מחנכי הקבוצות בכל הקשור לפעילות הקבוצה, לפי תכנית שגובשה בפנימייה.2. מסייע בהכנת פעולות ועזרים ובשימוש שיטות חדישות ומגוונות.שותף בקביעת תוכניות הדרכה ובהפעלתן באמצעות צוות מחנכי המקום.3. רכז תוכנה ומעמידה לרשות מחנכי הפנימייה, לפי לוח פעילויות ההדרכה השנתי ולפי אירועים מזדמנים.4. שותף לתכנון, ארגון והפעלה של סדנאות והשתלמויות לצוות מחנכי הפנימייה ומתאם אותם עם גורמי חוץכפיפות:מרכז המרכזייה החינוכית כפוף למנהל המשפחתונים.תפקידי העובדת הסוציאליתריכוז תהליך הקבלה של הילד לפנימייה בתיאום רכזת קליטה.שותפות בהערכה אבחונית של הילד.ניתוב וארגון הטיפול בילד, על כל שלביו, תוך שימת לב מיוחדת לשלב הקליטה והפרידה.1. טיפול פרטני בילדים.2. טיפול קבוצתי בילדים.3. תצפיות על ילדים במצבים שונים, לפי הצורך.4. סנגור על הילד, בהתאם לצורך ולפי מטרות הטיפול.5. התערבות במצבי משבר.6. התערבויות טיפוליות שונות בנוגע למשפחת החניך, כולל הערכה פסיכו סוציאלית תקופתית בשיתוף עם עו"ס בקהילה וביקור בית.7. ייעוץ למנהל ולחברי צוות אחרים בקשר לסוגיות כלליות של טיפול בילדים ובמשפחותיהם וייעוץ לפי הצורך לילד מסוים.8. שותפות בקביעת המדיניות של הפנימייה.9. שימוש בגישה מערכתית בעבודה בפנימייה.10. הדרכה/הנחיה לצוות החינוכי והבית-ספרי על אודות היבטים הקשורים בהבנת התנהגותו של הילד ותופעות שונות אצלו.11. ליווי הילד למקום סידור חדש וקשר עם המקום בתקופת הקליטה.12. ליווי ילד לבדיקות וכיו"ב.13. קשר עם המשפחה המארחת, לשם הגברת מגעיו של הילד עם מוסדות וגורמים בקהילה.14. קשר עם גורמי חוץ בנושאים שונים הקשורים בחניך : בראש ובראשונה עם העו"ס במחלקה לשירותים חברתיים במקום מגוריו, פקידי סעד, מרכז ועדת החלטה וכדומה, ובנוסף עם עובדים אחרים בתחום הרווחה, הבריאות החינוך וכדומה.15. קשר לצורך מסירת מידע וקבלתו, לתיווך, לתיאום וכו'.16. מעורבות בשעת הצורך למענים חלופיים לחופשות בבית : חיפוש סידורים, הכנת מעורבות בנושא מתנדבים : איתור והדרכה.17. ייעוץ והנחיה לעו"ס חדש.18. השתתפות בהדרכת עמיתים.19. השתתפות קבועה בעבודת הצוות הטיפולי (אם קיים). שותפות בקביעת דרכי עבודה וחלוקת הצוות.20. השתתפות קבועה בישיבות צוות בהרכבים שונים.21. השתתפות קבועה בדיוני הערכה על הילדים שבטיפולו וזימון הגורמים מחוץ לפנימייה לישיבות הנ"ל.22. דיווח תקופתי בכתב על מצבם של הילדים שבטיפול.23. עריכת דו"חות לגורמים שונים בהתאם למטרה.24. רישום החלטות בישיבות ההערכה במתכונת של תכנית טיפול עם יעדים ופעולות וכו', ומעקב אחר ביצוע ההחלטות.25. רישום שוטף של הטיפול ותיוק חומר הקשור לילד.כפיפות העובד הסוציאלי לראש הצוות הטיפוליהגדרת תפקיד פסיכולוג1. אחריות לפיתוח מסגרת של חיי יום יום שתאפשר תנאי חיים אופטימאליים לאנשים בגילאים שונים הגרים במעון פנימייתי תוך כדי התייחסות לצורכיהם האישיים והחברתיים.2. השתתפות לפי צורך בועדות קבלה לחניכי פנימיות.3. הכנת תוכניות טיפול ושיקום אינדיבידואלי וקבוצתי מותאמות לצרכים, תוך כדי הכשרת והדרכת הצוות הטיפולי לביצוען.4. ביצוע אבחונים פסיכולוגיים מקיפים בהתאם לצרכים שיעלו במערכת ובהתאם לדרישות החוק.5. ביצוע טיפול פסיכולוגי ישיר בחניכים הזקוקים לטיפול באופן אינדיבידואלי או קבוצתי ובמקרים מסוימים גם בהוריהם.6. מתן יעוץ והדרכה למנהל במעון ולצוות בבעיות כלליות ומיוחדות של חניכות. הגדרת תפקיד הפסיכיאטר1. מתן לווי וייעוץ מקצועי למנהל והצוות הטיפולי בתחום הפסיכיאטריה.2. ביצוע אבחונים וטיפולים עפ"י הצורך. מעקב ורישום אחר ילדים המקבלים תרופות.3. קבלת דיווח תקופתי מהצוות על השפעת התרופות ותופעות לוואי שעלולות להופיע בגין שימוש בתרופה.4. הפסיכיאטר ינהל כרטיסיה רפואית מסודרת לכל חניך שבטיפולו.מדריך הלילה1. הלילה הוא זמן קריטי להתרחשות אירועים שונים, ויש להקדיש תשומת לב מיוחד לאמצעי שמירה ונוכחות הכרחית של מבוגרים בפנימייה.מטרת מדריך הלילה1. הגנה על החניכים והמבנים.2. מתן תחושת בטחון לחניכים בגיל הצעיר.3. התערבות מהירה במקרי חירום (שריפה ובעיה רפואית).4. מניעת מעשים חריגים בין החניכים.מדריכי לילה בפנימייהפנימייה היא קהילת ילדים דינאמית שבה פעילות חינוכית שיקומית וטיפולית. אוכלוסיית הילדים ראויה להשגחה ולהגנה במשך כל שהותם של הילדים הפנימייה. במשך היום נעשות הפעולות בהשגחת הצוות הישיר של הפנימייה. פעילות ההשגחה וההגנה חייבות להמשך גם בשעות הלילה. לנוכחותם של אנשי צוות חינוכי ערים בפנימיות בלילה, חשיבות רבה בכמה מישורים:1. היבטים בטיחותיים ורפואייםבאירוע בטיחותי התערבות מהירה תמנע או תצמצם נזקי האירוע. המדובר באירועים שיכולים להיגרם מתקלה טכנית או מרשלנותם של ילדים, השארת נר דולק שיכול לגרום לשריפה, דליפת גאז מתנור שהושאר דולק או דליפת גאז מצנרת שנפרצה או חובלה במשך היום, הצפה של מים בביתן המגורים, ילד שחש שלא בטוב, מקיא או מדמם בשל בעיה רפואית ידועה או בעיה שהתפתחה בסופו של יום ולא קבלה טפול ראוי, ילדים לאחר אשפוז בבית חולים או זקוקים למעקב רפואי משלים לאחר אשפוזם.2. היבטים רגשייםילדים חדשים בתקופת הסתגלות מתקשים להירדם בגין חוויית הפרידה מהבית וזקוקים להתייחסות של מבוגר בשעה שחבריהם ישנים. יש שגם חניכים ותיקים מתקשים לישון מסיבות רגשיות וחרדות שונות, נוכחותו של אדם ער המבקר בביתן המתייחס לצורכיהם מרגיעה את הילדים. יש ילדים החוששים לאחר כבוי האורות לצאת לשירותים ונוכחות מבוגר מדי פעם בביתן המגורים משפרים תחושת הביטחון. לילדים צרכים שונים ומגוונים להתייחסות במשך הלילה שרק עם הוא רגשי אנושי ויש צורך בנוכחות מבוגר ער בסביבות המגורים גם אם אינו שוהה באופן צמוד לחניכים במשך כל הלילה.3. היבטים חינוכייםבמשך הלילה באופן טבעי קטן באופן משמעותי מספר אנשי הצוות המשגיחים על הילדים, לעיתים מנוצל הלילה למעשי קונדס שעלולים להסתיים בפגיעה בחניכים יש חניכים המבצעים בחבריהם מעשי קונדס שיש בהם מן השובבות המאפיינת חיי פנימייה אך לא תמיד הם מבוצעים בגבולות הסבירים. יש והלילה מנוצל ל"חיסול חשבונות" של מאבקי הכח שלא הסתיימו במשך היום, ויש שאירועים כאלה יתפתחו לאירועים אלימים, הטלת טרור והתפתחות של תת תרבות עבריינית בפנימייה. ירידת ההשגחה בשעות הלילה יכולה להיות מנוצלת לאירועים מיניים בין חניכים מרצון ומכפיה. מיותר לפרט השפעתם השליליים של אירועים אלה על החניכים שמחויבות הפנימייה להגנתם מלאה.המטרה:שיפור המוגנות וההשגחה בפנימייה.האחראי: מנהל משפחתוניםהפעולה: תפקידי מדריך הלילה:שעות עבודת מדריך הלילה 23:00 – 04:00, מדריך הלילה יהיה דמות מוכרת בפנימייה ויוצג בפני כל החניכים.בתחילת המשמרת יתגבר הצוות בהכנות להשכבה יקבל דוח אודות חניכים הזקוקים להשגחה מיוחדת (חולים, ילדים חדשים בקשיי הסתגלות, או ילדים הזקוקים להשגחה מיוחדת מסיבות רגשיות וחינוכיות אחרות).כאשר מרחב המגורים שקט והילדים והצוות ישנים יסייר בין הביתנים ובין החדרים, ימנע ממסלול ולוח זמנים קבוע מראש. יש להימנע מלשהות בביתן או בחדר יותר מהנדרש ולקיים תנועה לאורך כל המשמרת.ישים לב לאירועים לא שגרתיים במגורים מעבר חניכים מחדר לחדר, מעבר חניכים מביתן לביתן. באם יגלה קבוצת חניכים ערים יברר טיב עיסוקם ומדוע אינם ישנים. (אין לאפשר התקבצות של חניכים או כל פעילות בשעות השינה) עשן או אש מהמגורים, רעשים לא שגרתיים במגורים.חניכים שאינם ישנים ואינם במיטותיהם יש לברר הסיבות לכך לשוחח עם החניכים ולהרגיעם.מדריך הלילה אינו תחליף לשומר הלילה אך שניהם יפעלו במשותף באירוע חירום בפנימייה.מדריך הלילה יהיה מצויד בכל הטלפונים של גורמי הסיוע והחירום בסביבת הפנימייה ושל בעלי תפקידים בכירים בפנימייה להזעקתם המיידית. מדריך הלילה יהיה בערנות מלאה במשמרתו.

 
 
סקרים
פינת זה"ב
כתבות ופרסומים
מרחבי כיתות
תחומי דעת
הודעות
תוכנית חברתית
לזכרם
דמות מופת
אקטואליה
למידה בשעת חירום